Photography Portfolio - 42

Bergamo: Porta S. Giacomo

The image Bergamo: Porta S. Giacomo was posted online on the 2 March 2011.